Příběh autobusu č. 112 (a dopravy ke koleji vůbec)

Tento příběh je barvitým líčením příběhu jedné koleje a jednoho autobusu. Je možná trochu emocionálně zabarven, neboť autor jeho řešením strávil hodně času a nad výsledkem mu nezbude než zamáčknout slzu. Uváděná fakta jsou ale přesná, pravdivá a úplná. Uváděné názory jsou subjektivní =o).

Trocha historie

Doprava na Pelc-Tyrolku kdysi vůbec nebyla tak komplikovaná, jako je tomu dnes. Přímo pod kolejí (která ale tehdy ještě nestála) byla tramvajová smyčka, ze které jezdily tramvaje nahoru do Libně i přes Most Barikádníků do Holešovic. Dnes již lze z této trati najít jen několik dobře ukrytých reliktů (např. okolo křižovatky ulice Železničářů a Plynární). Byla vytlačena magistrálou.

Z novodobější historie, kdy už koleje stály na svém místě, stojí za zmínku autobus č. 112. Tato linka na své trase Nádraží Holešovice – Zoologická zahrada (případně Podhoří) obsluhovala kolej spolehlivým, rychlým a hlavně obousměrným spojením. Občas se sice student nevlezl do autobusu, který byl plný lidí jedoucích do ZOO či ze ZOO, ale intervaly byly příjemně krátké (přes den okolo 5 minut). Zkrátka idylka.

Tunel Blanka

Tunel Blanka je stavba, která navždy zásadně změnila poměryv dopravě v okolí koleje. V letech 2010 až 2014 se střídavě zastávky přesouvali v ulici Povltavská (dnes už se ovšem jmenuje Nová Povltavská) sem a tam, kvůli stavebním úpravám ulice, zaváděným v souvislosti s tunelem. Za zmínku stojí odpověď ROPIDu na dotaz Tomáše „Jethra“ Pokorného ohledně budoucnosti autobusových zastávek v blízkosti koleje, z prosince roku 2013:

Přemístěné zastávky jsou v současných polohách zřízeny pouze dočasně, po dokončení výstavby části vnitřního městského okruhu a zprovoznění tunelu Blanka se předpokládá, že linka 112 bude trvale přetrasována přes nový Trojský most a zastávky Pelc-Tyrolka nebude obsluhovat. Přímé spojení zastávky Pelc-Tyrolka se stanicí metra Nádraží Holešovice zajistí nová autobusová linka vedená v polookružní trase Nádraží Holešovice – Pelc-Tyrolka – Nádraží Holešovice, jejích parametry budou uzpůsobeny přepravním nárokům studentů. Zřízení jednosměrné zastávky Pelc-Tyrolka se předpokládá u vyústění podchodu pod ulicí Povltavskou pod mostem Barikádníků v severní polovině ulice.

-- ROPID

Žádné polookružní linky jsme se ovšem nakonec nedočkali, s odůvodněním že její provoz by byl příliš drahý. Snahou vedoucí koleje se podařilo alespoň domluvit, aby linka č. 112 jezdila přes nový Trojský most pouze ve směru ZOO – Nádraží Holešovice a v opačném směru dále obsluhovala kolej.

Poslední vývoj

S nástupem nové kolejní rady se vynořily zajímavé nápady, jak celou autobusovou problematiku vyřešit. Jednání s ROPIDem a dalšími zúčastněnými se zúčastnili především Jan Musílek, Jana Procházková a Dávid Štrbka. Níže následuje chronologický záznam jednotlivých kroků podniknutých ke zlepšení dopravní situace v okolí koleje.

17. 11. 2014: Jana Procházková (JP) přichází s návrhem na přesměrování autobusu 112 podjezdem pod kolejí (viz zápis). Spolu s Dávidem Štrbkou (DŠ) jsou pověřeni vypracováním návrhu a komunikací s ROPIDem.

9. 12. 2014: DŠ posílá zpracovaný návrh panu Jandovi ze společnosti ROPID.

23. 1. 2015: JP a DŠ telefonují s panem Jandou z ROPIDu, jsou jim předloženy argumenty týkající se především nákladnosti řešení a problémy s městskými částmi. KR je pověřuje vyžádáním písemného vyjádření.

26. 1. 2015: KR se shoduje na zahájení jednání s městskými částmi (viz zápis).

28. 1. 2015: Jan Musílek (JM) a DŠ se účastní diskuse MČ Praha 7 s občany. Navazují přitom spojení s paní Vitáskovou, vedoucí odboru dopravy Prahy 7, která se slibuje problémem zabývat a svolat schůzku všech relevantních skupin.

30. 1. 2015: JM posílá aktualizovaný návrh paní Vitáskové a starostovi městské části Praha-Troja. Paní Vitásková následně svolává na 13. 2. schůzku zástupců KR, MČ Praha 7 a Praha-Troja, ROPIDu, Policie ČR a odboru dopravních agend MHMP.

2. 2. 2015: KR obdržela písemné vyjádření ROPIDu.

6. 2. 2015: KR jedná o páteční schůzce s vedoucí koleje. KaM se nelíbí, že KR zahájila jednání na vlastní pěst a (dle názoru KaM) ji dostatečně neinformovala. KR se líbí, že se díky ní něco děje. Na schůzku se dostaví i zástupci KaM (paní Svobodová z technického útvaru) a univerzity (paní proděkanka Pětová z FHS). Přijde i někdo ze zaměstnanců koleje, vedoucí ale ne (má dovolenou). Kolejní radu budou reprezentovat JM a Petra Pelikánová (PP).

11. 2. 2015: JM se schází s paní proděkankou Pětovou z FHS a dostává informaci o výstavbě budovy FHS od léta 2015. Součástí stavby bude i průjezd pod kolejí, plán na přesměrování linky 112 tedy padá. Další jednání budeme směřovat ke zřízení okružní autobusové linky Nádraží Holešovice – Pelc Tyrolka – Nádraží Holešovice. FHS nás v tomto slíbila podpořit.

13. 2. 2015: JM a PP se účastní jednání na MÚ Praha 7. Ředitel ROPIDu přichází s návrhem na novou zastávku za sjezdem z mostu Barikádníků ve směru Trojská. V té by stavěla linka 201 ve směru Nádraží Holešovice a 180 ve směru Hradčanská (skrz tunel Blanka). Návrh odešleme náměstku primátora pro dopravu, panu Dolínkovi. Podrobnosti z jednání můžete nalézt v zápisu ze zasedání 19. 2. 2015.

24. 2. 2015: JM předává návrh kolejní rady děkanovi MFF UK, který souhlasí s jeho předáním paní kvestorce a postrčením dalšího zpracování v rámci rektorátu UK. Cílem je oslovit MHMP ze strany UK, která má lepší vyjednávací pozici, než KR.

2. 3. 2015: Našemu návrhu vyjadřuje podporu ředitel KaM na zasedání Grémia předsedů kolejních rad.

25. 3. 2015: JM se účastní zasedání Sociální komise AS UK, na kterém je přítomna i paní kvestorka. Sociální komise vyslovuje našemu návrhu podporu a doporučuje vedení univerzity, aby se jím intenzivně zabývalo. Paní kvestorka si zatím návrh nepřečetla, po následném apelu ze strany JM se jím slíbila zabývat.

1. 4. 2015: Odbor výstavby UK odeslal formální požadavek na stavbu nové zastávky náměstku primátora pro dopravu panu Dolínkovi a slíbil informovat KR o dalším vývoji situace.

10. 7. 2015: Odbor výstavby UK přeposlal KR odpověď pana náměstka Dolínka a vyjádřil se, že dopravu u koleje bude řešit znovu až ve chvíli, kdy bude dokončena výstavba budovy FHS (nejdříve tedy v letech 2017-2018, pravděpodobně však později). Viz vyjádření odboru výstavby UK.

S ohledem na toto stanovisko magistrátu hl.m. Prahy bude odbor výstavby RUK - společně s FHS - znovu řešit otázku pohodlnějšího přístupu k MHD z koleje 17. listopadu ve směru do města až poté, co bude dokončena rekonstrukce budovy bývalé menzy 17. listopadu pro potřeby fakulty humanitních studií a nová komunikace - přímé propojení „západní“ Povltavské a Pátkovy (předpoklad 2017-2018).

-- Odbor výstavby UK (vytrženo z kontextu)

10. 7. 2015: Ještě ten samý den zaslala KR odpověď s žádostí o další řešení. V textu se zmiňuje, že ulice Povltavská není silnicí pro motorová vozidla. To byla tehdy pravda, nicméně značky od té doby již byly nainstalovány a dopravní režim se změnil. Cca 200 metrů Nové Povltavské je nyní skutečně silnicí pro motorová vozidla. Na tento e-mail odbor výstavby odpověděl až po urgenci ze strany KR dne 31. 8. 2015.

19. 8. 2015: Přichází další e-mail od odboru výstavby UK, který nabízí úpravu cesty k zastávce autobusu Kuchyňka.

31. 8. 2015: Po urgenci konečně dorazila odpověď na e-mail KR ze dne 10. 7.. Odbor výstavby bohužel i nadále odmítá situaci řešit a čeká na dostavbu budovy FHS.

2. 9. 2015: Jednání navrženém v e-mailu z 19. 8. se za KR účastní Petra Pelikánová. Z navrhovaných opatření se podařilo prosadit pouze prořezání zeleně okolo cesty. Téhož by ovšem šlo dosáhnout pouhým nahlášením závady na TSK a nemusel by to měsíc řešit odbor výstavby UK. Zástupce odboru výstavby, Prof. Tichý je navíc přesvědčen o tom, že kvalitní spojení máme k dispozici a zatím není potřeba žádné další řešit. Viz e-mailovou konverzaci.

Záverečné shrnutí

Pomněte prosím, že následující text je emočně zabarven.

Je to smutné. Snažíte se udělat pro lidi bydlící na koleji první poslední, vyjednáte řešení s DPP, ROPIDem i městskými částmi. Všichni souhlasí. A pak vás potopí vaše vlastní univerzita, jen proto že odbor výstavby není schopen či ochoten vést jednání s magistrátem. Kdyby to byla stopla policie, nebo třeba dopravní podnik, zvládl bych to pochopit. Ale vlastní alma mater?

A nejen, že odmítla pomoci, ale navíc pod námi naprosto podřezala větev. Kdyby teď přišla KR na magistrát a chtěla o zastávce jednat, jediné čeho se jí dostane bude odpověď, že s UK to již řešili a ta žádnou zastávku nechce.

Stejně nevesele vypadají i vyhlídky do budoucnosti. To jak bude fungovat doprava po dostavbě budovy FHS je třeba řešit nyní a ne až potom, co se dostaví. Odbor výstavby se v tomto směru bohužel vyjádřil naprosto jasně.

Já osobně budu i nadále jezdit na Malou stranu na kole a vám ostatním doporučuji totéž – doprava u koleje prostě jen tak lepší nebude. Pokusíme se protlačit zvýšení kapacity koláren, máme v tomto směru schovaných několik nápadů v rukávu.

-- Honza „Stínovlas“ Musílek
dne 17. 9. 2015