Návrh odboru výstavby UK ze dne 19. 8. 2015

Vážený kolego,

dopisem na magistrát HMP požádala paní kvestorka dne 23.7. 2015 o uvedení cesty
z koleje 17. listopadu na zastávku Kuchyňka do řádného provozuschopného stavu.
Je to podle jejího (i mého) názoru způsob, jak obyvatelům a zaměstnancům koleje
pomoci s dopravou do města do doby, než bude dokončena rekonstrukce menzy 17.
listopadu pro potřeby FHS, a v návaznosti na to znovu řešen problém dopravní
obslužnosti koleje 17. listopadu.

Magistrát již pověřil Technickou správu komunikací, aby úpravu této pěší
komunikace provedla. Paní kvestorka předložila ve svém dopise určitou představu
o úpravách této cesty, kterou uvádím v bodech níže. Zástupce TSK však požaduje
upřesnění těchto požadavků na místě v týdnu počínajícím 31.8. 2015. Podle mého
názoru by bylo vhodné, abyste se této schůzky zúčastnil buď osobně, nebo
požádal o účast jiného člena kolejní rady koleje 17. listopadu. Dejte mi,
prosím, vědět e-mailem, zda se můžete Vy nebo jiný člen KR této schůzky
zúčastnit a rovněž časové možnosti v uvedeném týdnu. Přesné datum a hodinu
schůzky Vám sdělím e-mailem poté co termín dohodnu se zástupcem TSK.

Děkuji Vám předem za odpověď.

S pozdravem

Milan Tichý, odbor výstavby RUK

PS. Zde jsou požadavky na úpravu cesty tak, jak byly uvedeny v dopise paní
kvestorky (a jak je magistrát HMP předal TSK k provedení):

1.   Vyjednat s pronajímatelem autobazaru možnost rozšíření úzké části této
	komunikace v délce cca 100 m (tzv. tunel), kde jsou obavy procházejících osob v
	nočních hodinách největší. Autobazar tuto část svého prostoru stejně nevyužívá.
2.   Prořezat zásadním způsobem stromy podél komunikace tak, aby instalovaná
	světla skutečně cestičku osvětlovala, a to nejen těsně pod sloupy veřejného
	osvětlení, ale v dostatečné šíři a délce podle stanovené normy.
3.   Podstatně ostříhat zeleň zasahující do této pěší komunikace jednak ze
	stran, a jednak shora.
4.   Na místech, kde je na komunikaci hrubý asfalt, položit nový asfaltový
	koberec s hladkým povrchem.

Pozn.: Jednání se skutečně zúčastnil zástupce KR (Petra Pelikánová). Z těchto bodů se nakonec podařilo vyjednat pouze prořezání zeleně podél cesty. Ne že by to byl úplný neúspěch, ale vyplnění hlášení závad na TSK by pravděpodobně zvládlo to samé a nemusel by jej řešit odbor výstaby UK.