Pravidla kufráren v roce 2016

 1. Kufrárny slouží ubytovaným v koleji 17. listopadu výhradně k ukládání osobních věcí a to pouze po dobu letních prázdnin. KaM, Kolejní rada 17. listopadu ani správce kufrárny neručí za uložené věci.
 2. Do kufráren jsou přijímány pouze:
  • pečlivě uzavřené krabice
  • uzavíratelné obaly odolné proti poškození při běžné manipulaci (kufry, sportovní tašky, batohy)
  • pečlivě svázané koberce
  Velké předměty (lednice, mikrovlnky, monitory, kancelářské židle, ...) nemusejí být v krabicích, ale musí být zajištěny proti otevření/poškození při běžné manipulaci.
 3. Všechny do kufrárny ukládané předměty majitel předem výrazně a čitelně označí svým jménem a identifikačním číslem (č. ISIC, OP, pasu, RČ, ...).
 4. Do kufrárny je přísně zakázáno ukládat potraviny. V případě, že je ukládán křehký obsah, majitel tuto skutečnost sdělí při ukládání správci a příslušný obal výrazně označí symbolem skleničky.
 5. Při ukládání věcí do kufrárny správce eviduje jméno majitele včetně identifikačního čísla (z bodu 3) a kontaktu na něj, dále počet a typ ukládaných věcí.
 6. Vyzvednutí věcí z kufrárny je možné jen po předložení průkazu s daným identifikačním číslem a probíhá proti podpisu.
 7. V případě, že správce kufrárny nebude přes léto přítomen na koleji, zanechá na sebe KR kontakt (alespoň tel. číslo a e-mail), který zašle na adresu kr@listopad.koleje.cuni.cz.
 8. Kufrárny jsou studentům k dispozici pro ukládání věcí k dispozici minimálně 12.-26. 6. 2016, a to v každém kalendářním týdnu nejméně dva dny, po dobu alespoň 30 minut ve večerních hodinách. Konkrétní otevírací dobu vyvěsí správce na dveře kufrárny a předá KR v elektronické nebo tištěné podobě – k vyvěšení na web.
 9. Kufrárna musí být pro výběr věcí k dispozici nejpozději ode dne nástupu správce kufrárny na kolej. Pokud správce přes léto na koleji setrvává, umožní výběr věcí nejpozději od 18. 9. 2013 do 2. 10. 2013. A to každý den nástupu studentů vyšších ročníků na kolej – po dobu alespoň 30 minut ve večerních hodinách. A po těchto nástupech (tedy až do 2. 10. 2013) umožní správce výběr věcí za stejných podmínek jako v předešlém bodu – dva dny v týdnu, alespoň 30 minut.
 10. Správce kufrárny může místo vypsání otevíracích hodin vyhlásit otevírací dobu dohodou, bude-li k dispozici v podobném rozsahu, jaký je specifikován v předchozích odstavcích.
 11. Studenti si vyzvednou věci uložené v kufrárně ihned po svém nástupu na kolej, nejpozději však do 3. 10. 2013 (individuální prodloužení lhůty závisí vzhledem k následujícímu odstavci na správci).
 12. Od 4. 10. 2013 (pátek) se bude na kufrárnu nahlížet opět jako na sušárnu a majitel uložených věcí bude od této doby platit pokutu za prodlení, platnou pro sušárny. Pokud nebudou věci vyzvednuty do 9. 10. 2013 (středa), mohou být přestěhovány do náhradních prostor (sklep) – na náklady ubytovaného. KR si vyhrazuje právo dát k veřejnému rozdání věci nevyzvednuté do konce roku 2013.
 13. Správce vrátí klíč od kufrárny vyklizené, zametené a uvedené do původního stavu (šňůry zpět tam, kde byly a případné věci, které zůstaly nevyzvednuty odnesené do sklepních prostor určených KR) a to nejpozději do pátku 11. 10. 2013.